Anaberg z każdyj strōny #2 Figurka

Choć je ubranŏ w skrōmni, zielōni klajd i czerwōni mantel i mŏ yno trocha pōnad pōł metra wysokojści, je znanŏ nie yno na Ślōnsku, ale w całyj Europie. Nie do kōńca wiadōmo skōnd pochodzi, ani wiela mŏ lŏt. Pewny je yno, że przedstawiŏ Świyntŏ Anna do kupy z Marijōm i Jezusym.

Świyntŏ Anna Samotrzeciŏ – fot. Monika Twardoń

Ô figurce Świyntyj Anny Samotrzeciyj idzie padać, że je tak samo tajemniczŏ, jak postać Świyntyj, kerŏ przedstawiŏ. Ô Św. Annie, mutrze Marijy i Ōumie Jezusa, wiymy przeca niewiela – nie stoi ô niyj nic w Ewangelii, a ô jyj życiu dowiadujymy se yno z apokryfōw. Je patrōnkōm małżyństw, matek, wdōw, żeglarzi, gōrnikōw, ale tyż dobryj śmierci.*  Ks. Jan Górecki w swojyj ksiōnżce zauważoł, że „w religijnyj świadōmości Gōrnoślōnzŏków Św. Anna je tyż patrōnkōm wiynzi rodzinnich i łōnczniczkōm pokolyń.”

Na Ślōnsku kult Św. Anny rozwijoł se ôd XIV wieku i poza ôkresym reformacji, mioł se bardzo dobrze. Ślōnsky miejsca poświyncōny Św. Annie do dzisiej prziciōngajōm moc wiernich (poza Anabergym jeszcze np. nŏstarszŏ kaplica w Ôpolu, nŏwiynkszi kościōł w Ôleśnie).

Nie wiadōmo skōnd figurka Św. Anny se wziyła na Anabergu, a wcześni na Górze Chełmskyj. Lygynda głojsi, że zostawiōł ja tam wracajōnci z wojny hiszpański ksiōnże, kerygo woły zaparły se na wiyrchu i nie chciały iś dali. Bezmajś widzioł w tym bożi znak i władca fundnoł w tym miejscu kościōł i zostawioł w niym figura. W XVII wieku jak prziszły Franciszkany na gōrze stoł już kościōł pośwyncōni św. Annie. Nie ma wiync żołdnich dokumyntōw, kery potwierdzałyby pochodzyni rzejźby. Wiadōmo yno, że w XVI wieku do ôtworu w gowie św. Anny wrażōno sprowadzōny z Francji relikwiy.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Dej pozōr tyż:  Chwila Nieuwagi zaś śpiywo po naszymu
Muzeum klŏstorne – fot. Monika Twardoń

Zrobiōnŏ z jednygo kōnska lipowygo drzewa figurka stoła kedyś w ôłtŏrzu bocznym i dopiyro pod kōniec XIX wiekudostała swōj hōnorowi plac na wiyrchu ôłtŏrza głōwnygo. Figura była trzi razy malowanŏ – ôbecnie św. Anna mŏ zielōni klajd i czerwōni mantel, a trzimanŏ przez nia Marija ubranŏ je w długi bordowi klajd, zajś Jezus – choć przedstawiōny jako sagate dzieciōntko – je wiynkszi ôd swojyj matki! Możno bestōż, żeby podkreślić, że Jezus je w tyj hierarchii ważniejszi. To wszystko je na codziyń niewidoczny dlŏ ôdwiedzajōncych sanktuarium, bo ôrginalnŏ figura w bazylice ôblykanŏ je w ôdpowiednim do ôkresu liturgicznygo kolorze peleryna – tak, że wyrzeźbiōnym postaciōm widać yno gowy. Całŏ figura idzie ôbejrzeć w muzeum klŏsztornym przed wejściym na chōr bazyliki – znajduje se tam kopia figury, kerŏ tyż już kedyś miała do ôdegrania ważnŏ rola…

Bez drugŏ wojna światowŏ franciszkaniy zostali wypyndzyni. Jeden z ojcōw ukrŏd ôrginalnŏ figura z kościoła, a na jyj placu zostawioł zrobionŏ przez brata Leonarda Bannerta kopia. Ôrginał trefioł we wielkyj tajymnicy do sióstr franciszkanek – najpiyrw do Ôpolŏ, potym do Kłodzka. Po wojnie wrōciyła na swōj plac. Zaryzykuja teza, że wrōciyła do dōm.**

 

*Na środku deki w prezbiterium bazyliki na Anabergu pokazanŏ je śmierć Świyntyj Anny, kerŏ umierŏ przi swojym chopie Joachimie i przi Świyntyj Rodzinie, a jyj cera Marija podowŏ umierajōncyj Annie jyj wnuka Jezusa. Polecōm tyn fresk waszyj uwadze przi nastympnym bezuchu!

Dej pozōr tyż:  Hart Wegner: Off Paradise – cz.1

** Wiycie, że Jezus bōł Ślōnzŏkym? … Przeca miōł Ōuma na Anabergu!

 

Monika Twardoń – absolwentka filologii germańskiej na Uniwersytecie Wrocławskim, nauczyciel i tłumacz języka niemieckiego, flecistka, konferansjerka, Ślązaczka z pochodzenia i z zamiłowania.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

ur. 1978. Aktywny dlŏ Ślōnska ôd 2000 roku. Założōł m.in. Młodzież Gōrnoślōnskõ i Stowarzyniy Ôsobōw Nŏrodowości Ślōnskij. Bez lata aktywny we RAŚ. Tera kludzi wydŏwnictwo Silesia Progress.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza