110.lecie Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu

12 maja 1910 roku zwołano zebranie założycielskie Bytomskiego Towarzystwa Muzealno-Historycznego w małej sali Teatru i Domu Koncertowego przy Gymnasialstrasse (obecnie ul. Moniuszki). Wzięło w nim udział około 60 osób. Prowadził je ks. Emanuel Buchwald, a po wykładzie Wilhelma Immerwahra o historii Bytomia w XIV wieku i po zapoznaniu uczestników z celami Towarzystwa Historyczno-Muzealnego doszło do jego ukonstytuowania. Jego honorowym przewodniczącym został bytomski nadprezydent Georg Brüning, pierwszym natomiast przewodniczącym – wywodzący się z Krapkowic ks. E. Buchwald, a jego zastępcą (zwany też drugim przewodniczącym) – dyrektor kopalni Otto Lück, sekretarzami – starszy nauczyciel wyższej szkoły realnej, ksiądz z kościoła św. Trójcy, wywodzący się z Katowic, autor kilku publikacji Viktor Durynek i Wilhelm Immerwahr, zarządcą muzeum – Hans Bimler, a skarbnikiem – Simon Macha. Zostali oni upoważnieni przez uczestników zebrania do wyboru pozostałych 22 członków zarządu (późniejszy statut pomniejszył ich liczbę do 20), w którym zgodnie z ich wolą mieli się znaleźć przedstawiciele różnych zawodów i grup społecznych, w tym także jedna kobieta.

Nie wiemy kiedy ostatecznie zredagowano statut Towarzystwa. Nie został bowiem opatrzony datą. Być może przygotowano go już przed zebraniem założycielskim. Stawiał on przed jego władzami i członkami dwa zadania:
1. Budzenie zainteresowania dla historii miasta Bytom i jego okolic, a dla osiągnięcia tego celu publikowanie szczególnie opracowań z zakresu historii lokalnej i regionalnej.
2. Gromadzenie rzeczy dawnych, zabytków przyrody, przedmiotów, dzieł sztuki i przemysłu, dokumentów i książek związanych z Górnym Śląskiem, a szczególnie z miastem Bytom, przechowywanie ich i udostępnianie w powstającym bytomskim muzeum.

Dej pozōr tyż:  Na gōrnoślōnskich szportplacach, 31.07.2022

Dnia 22 czerwca 1910 roku na posiedzeniu całego zarządu Bytomskiego Towarzystwa Muzealno-Historycznego podjęto decyzję w sprawie realizacji pierwszego z wymienionych celów, o wydawaniu własnego czasopisma, a już w styczniu roku następnego ukazał się pierwszy numer “Mitteilungen des Beuthener Geschichts- und Museumsvereins”.

Trudniej było z realizacją drugiego celu, Towarzystwo nie dysponowało bowiem własnym lokalem dla celów muzealnych i musiało się zadowolić przez pewien czas przydzieloną salą szkolną w Oberrealschule (obecne IV Liceum Ogólnokształcące) przy pl. Sikorskiego.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza