110.lecie Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu

12 maja 1910 roku zwołano zebranie założycielskie Bytomskiego Towarzystwa Muzealno-Historycznego w małej sali Teatru i Domu Koncertowego przy Gymnasialstrasse (obecnie ul. Moniuszki). Wzięło w nim udział około 60 osób. Prowadził je ks. Emanuel Buchwald, a po wykładzie Wilhelma Immerwahra o historii Bytomia w XIV wieku i po zapoznaniu uczestników z celami Towarzystwa Historyczno-Muzealnego doszło do jego ukonstytuowania. Jego honorowym przewodniczącym został bytomski nadprezydent Georg Brüning, pierwszym natomiast przewodniczącym – wywodzący się z Krapkowic ks. E. Buchwald, a jego zastępcą (zwany też drugim przewodniczącym) – dyrektor kopalni Otto Lück, sekretarzami – starszy nauczyciel wyższej szkoły realnej, ksiądz z kościoła św. Trójcy, wywodzący się z Katowic, autor kilku publikacji Viktor Durynek i Wilhelm Immerwahr, zarządcą muzeum – Hans Bimler, a skarbnikiem – Simon Macha. Zostali oni upoważnieni przez uczestników zebrania do wyboru pozostałych 22 członków zarządu (późniejszy statut pomniejszył ich liczbę do 20), w którym zgodnie z ich wolą mieli się znaleźć przedstawiciele różnych zawodów i grup społecznych, w tym także jedna kobieta.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Nie wiemy kiedy ostatecznie zredagowano statut Towarzystwa. Nie został bowiem opatrzony datą. Być może przygotowano go już przed zebraniem założycielskim. Stawiał on przed jego władzami i członkami dwa zadania:
1. Budzenie zainteresowania dla historii miasta Bytom i jego okolic, a dla osiągnięcia tego celu publikowanie szczególnie opracowań z zakresu historii lokalnej i regionalnej.
2. Gromadzenie rzeczy dawnych, zabytków przyrody, przedmiotów, dzieł sztuki i przemysłu, dokumentów i książek związanych z Górnym Śląskiem, a szczególnie z miastem Bytom, przechowywanie ich i udostępnianie w powstającym bytomskim muzeum.

Dej pozōr tyż:  Nojstarszy fusbaler ligi przedużōł umowa na Ślōnsku

Dnia 22 czerwca 1910 roku na posiedzeniu całego zarządu Bytomskiego Towarzystwa Muzealno-Historycznego podjęto decyzję w sprawie realizacji pierwszego z wymienionych celów, o wydawaniu własnego czasopisma, a już w styczniu roku następnego ukazał się pierwszy numer “Mitteilungen des Beuthener Geschichts- und Museumsvereins”.

Trudniej było z realizacją drugiego celu, Towarzystwo nie dysponowało bowiem własnym lokalem dla celów muzealnych i musiało się zadowolić przez pewien czas przydzieloną salą szkolną w Oberrealschule (obecne IV Liceum Ogólnokształcące) przy pl. Sikorskiego.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autōrōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza