Quiz: Ślōnske powiadŏczki – znŏsz je dobrze?

Jak żeś je "słaby jak cwist", to:

Dobrze! Źle!

Jak ftosik je "rozpuszczōny jak farskie prosia", to:

Dobrze! Źle!

"Niy lyj sie żurym" powiysz do takigo, co:

Dobrze! Źle!

Jak ftosik "mŏ muskle jak żyniaty wrōbel", to:

Dobrze! Źle!

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Powiysz "niy rōb mie za bŏzna", jak:

Dobrze! Źle!

"Dej se pedzieć!" powiysz, jak ftosik:

Dobrze! Źle!

"Ty mŏsz chyba ała" - pedzōm ci, jak:

Dobrze! Źle!

"Ôdewrzić do mola" to:

Dobrze! Źle!

Jak żeś "prziszoł z kim na krziwe pyski", toście:

Dobrze! Źle!

"Ty chyba niy mŏsz wszyskich w dōma" powiysz, jak:

Dobrze! Źle!

"Pitej na Chebzie!" zawołŏsz, jak:

Foto: LukySL
Dobrze! Źle!

Powiysz, co ftosik je "naôblykany jak tancber", jak

Dobrze! Źle!

Quiz: Ślōnske powiadŏczki - znŏsz je dobrze?
Tyś je ale majster!

Dobrze znŏsz wszyskie powiadŏczki, z twojigo i z inkszych kōnskōw Ślōnska. Winszujymy!
Niy ma źle!

Wiela pamiyntŏsz, a czego niy znŏsz, to na zicher skuli tego, co u ciebie sie tak niy gŏdało. Winszujymy!
Tak se!

Pamiyntŏsz ino niykere ś nich. Abo mŏsz skleroza, abo żŏdyn u ciebie niy mioł rŏd powiadŏczek 🙂
Frazeologijŏ, chopie!

... abo dzioucho. Niy ma dobrze, tōż może być ino lepij 🙂

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Jōnek Swaczyna

Jōnek Swaczyna sjeździōł cołki świat bez Google Maps, przeczytoł Wikipedyjõ, a adresy do Firefoksa wpisuje z pamiyńci. Nawiydzŏ wszyjske eki internetu i rŏz za kedy przinosi do Wachtyrza to, co znojdzie.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autōrōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza