Quiz: Matura z gŏdki

Prawie sie lato zaczło, hned wszyjske matury już pokōńczōne, ale ôstała jeszcze jedna. Zdŏcie maturã z gŏdki?

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Czas na ôbiŏd. Idã do...

Fabrizio Magoni / Unsplash
Dobrze! Źle!

Przijechalimy na Costa del Sol. Hned poślymy familiji...

Salvador Martin Yeste / Unsplash
Dobrze! Źle!

Chyciylimy panã w kole. Najechalimy na szkło, bo...

Dakota Corbin / Unsplash
Dobrze! Źle!

Po cołkim dniu roboty w kōńcu żech sie...

Marko Kovic / Unsplash
Dobrze! Źle!

Muszã iś do piekŏrza, bo mi brakło...

Dobrze! Źle!

Bez ôstatnie dni napadało mockã...

Dobrze! Źle!

Niy ma wody we...

Dobrze! Źle!

Nojważniyjszy zŏpis prawny we modernych państwach to...

Dobrze! Źle!

Niy ma sam nic do...

Holger Link / Unsplash
Dobrze! Źle!

Z tego Costa del Sol dycki trzeba ludzi...

Jeremy Ricketts / Unsplash
Dobrze! Źle!

Quiz: Matura z gŏdki
Rechtōr

Ciebie ani sztudyje niy trzeba, ino zarŏz możesz uczyć inkszych!
Sztudynt

Było pŏrã felerōw, ale mŏsz zdane. Terŏz jeszcze ino sztudyjŏ. 😉
Do poprŏwki

Mynij jak 50 procynt dobrze. Widzymy sie na poprŏwce. 🙁

Share your Results:

Jōnek Swaczyna

Jōnek Swaczyna

Jōnek Swaczyna sjeździōł cołki świat bez Google Maps, przeczytoł Wikipedyjõ, a adresy do Firefoksa wpisuje z pamiyńci. Nawiydzŏ wszyjske eki internetu i rŏz za kedy przinosi do Wachtyrza to, co znojdzie.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autōrōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza