Quiz: Literatura po ślōnsku we XXI stoleciu

Ponoć po ślōnsku niy ma literatury. Ja? To w tym quizie przepadniesz. A ci co uważajōm, iże sie na ślōnskij literaturze znajōm, niech sprawdzōm sie w quizie z ksiōńżek powstałych we ôstatnich dwudziestu latach.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Do quizu brali my yno ksiōnżki pisane po ślōnsku. Literatura ślōnskich twōrcōw, jako powstała po polsku, niymiecku abo czesku doczeko sie kiejś swojego quizu.

1. Fto je autorym tōmiku poezyji "Myśli ukryte", w kerym znojdziecie m.in. "Hymn norodu ślůnskjygo" ze słowōma "Ńy ma drugij takij źymi, By my byli szczynśliwszymi, Poza jednym naszym krajym, Poza Ślůnskjym, naszym rajym"?

2. Jak sie nazywo raja ksiōnżek ôd Alojzego Lyski, kero napoczyno sie ôd pamiyntnika jego ôjca, jako wojoka z Wehrmachtu?

3. Piyrszo tajla "Kōmisorza Hanusika" bōła drukowano już 8 razy. Powstały 3 kolejne tōmy przigōd kōmisorza Achima Hanusika. Fto je autorym tych kōmedyji kryminalnych?

4. Debiutancki ćmawy kryminał ôd Marcina Szewczyka, kaj mordyrz tropi ludzi miyndzy Rybnikym a Raciborzym, mo tytuł:

5. Tōmik poezyji ôd Krystiana Gałuszki cołki po ślōnsku zwie sie:

6. Tytułowo "Leanderka" ze zbioru ślōnskich ôsprowek ôd Rafała Szymy to:

7. Mirosław Syniawa nie yno kodyfikuje ślōnski, pisze po ślōnsku, ale tyż tumaczy klasyka poezyji na ślōnski. Ukozały sie dwa jego tōmy przekłodōw: "Dante i inksi" ôroz tumaczynia szkockygo poety. Jakygo?

8. Pseudōnim ôd Stanisława Neblika, rybnickiego pisorza i poety, kery pisze po ślōnsku, to:

9. We 2017 roku ukozało sie tumaczyniy Nowego Testamyntu na ślōnski. Fto je autorym przekłodu?

10. Fto wygroł kōnkurs na "Jednoaktōwka po ślōnsku" we 2017 roku?

11. Jedno z piyrszych dzieł prof. Zbigniewa Kadłubka po ślōnsku to:

12. Jaki je pseudōnim ôd Eugeniusza Kosmały, ślōnskygo pisorza i gawyndziorza?

13. Jaki je tytuł ksiōnżki dlo nojmodszych, kaj Dominika Kochanecka biere nos na rajza ze chrobokym Pitakrym po Ślōnsku?

14. Jaki tytuł mo "A Christmas Carol" ôd Charlesa Dickensa we ślōnskim przekłodzie Grzegorza Kulika?

15. Do jakygo starego miasta przenoszōm sie bajtle we ksiōńżce ôd Moniki Kassner "Zaginione perły księżnej Daisy"?

16. Fto je autorym ksiōnzki "Filozofjo po ślōnsku"?

17. Fto je autorym ksiōnżki "Hanka rajzowanie i szpiclowanie cygaństwa"?

18. Jedyn z piyrszych pisorzy, kerzy w XXI pisali po ślōnsku i tumaczyli na ślōnski, m.in. klasyka polsko ôd Brzechwy i Tuwima

19. Fto je autorym ôd "Mariackej 5", mōnodramu ô ślōnskij fuchtli?

20. Znany autor fraszek po ślōnsku, wydoł m.in. tōm "Italyjo po naszymu"

21. W ôstatnich latach ukozały sie trzi tōmy aforyzmōw ôd Franza Kafki po ślōnsku. Fto je autorym tego przekładu?

Pejter Długosz

Pejter Długosz

ur. 1978. Aktywny dlŏ Ślōnska ôd 2000 roku. Założōł m.in. Młodzież Gōrnoślōnskõ i Stowarzyniy Ôsobōw Nŏrodowości Ślōnskij. Bez lata aktywny we RAŚ. Tera kludzi wydŏwnictwo Silesia Progress.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autōrōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza

Cyntrum Preferyncyji Prywatności

Potrzebne

Zbiory cookies potrzebne do nojbarzij podstawowych funkcyji serwisu: zgoda na politykã prywatności (gdpr) i informacyjŏ ô blokowaniu reklam (anCookie), testowy zbiōr ôd platformy (wordpress_test_cookie)

gdpr, anCookie, wordpress_test_cookie

Ino po zalogowaniu

Zbiory cookies potrzebne do byciŏ zalogowanym w serwisie.

wordpress_logged_in_, wordpress_sec_, wp-settings-time-