Apel niemieckiej konsul do MN: Nie używajcie śląskiego przy dzieciach!

Na Górze św. Anny odbywa się dzisiaj (19 maja) Zjazd Walno-Sprawozdawczy Związku Niemieckich Stowarzyszeń/Verband deutscher Gesellschaften, czyli związku stowarzyszeń poszczególnych organizacji mniejszości niemieckiej w Polsce. Ok. 40 delegatów przyjechało na Górę św. Anny aby podsumować miniony rok, zmienić statut Związku i wybrać nowy zarząd, któremu obecnie przewodniczy Bernard Gaida.

W Zjeździe bierze też udział konsul Republiki Federalnej z Niemiec, Sabine Haake, urzędującą w Opolu. W mowie powitalnej, mówiła m.in. o trudnym położeniu mniejszości niemieckiej w obecnej sytuacji politycznej w Polsce. Jako przykład podała m.in. reformę sądownictwa w Polsce, w wyniku której do konsulatu we Wrocławiu wpłynęło 15 wniosków zrzeczenia się obywatelstwa niemieckiego ludzi, którzy chcą być w Polsce sędziami. Zaapelowała także do delegatów, aby “żyli językiem niemieckim”, bo wg konsul Haake nie może być tak, że na scenach DFK (przyp. red.: lokalne koła mniejszości niemieckiej na Górnym Śląsku) po niemiecku podkreśla się znaczenie języka niemieckiego, a zaraz potem szybko wraca się do używania języka polskiego lub dialektu górnośląskiego. “Pomyślcie, jakie ma to oddziaływanie i jaki obraz przekazujecie swoim dzieciom i wnukom” – powiedziała konsul Haake.

Źródło: www.wochenblatt.pl

Obrady nadal trwają, kolejne punkty to m.in. wybór nowych władz VdG.

Opracowanie na podstawie relacji ze strony: www.wochenblatt.pl

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Dej pozōr tyż:  In der Kürze liegt die Würze #5 - 21. Juli 2022 Łukasz Kohut und Birgit Sippel schauen sich die Lage der Sprachdiskriminierung im oberschlesischen Rosenberg (Ôlesno) an

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

ur. 1978. Aktywny dlŏ Ślōnska ôd 2000 roku. Założōł m.in. Młodzież Gōrnoślōnskõ i Stowarzyniy Ôsobōw Nŏrodowości Ślōnskij. Bez lata aktywny we RAŚ. Tera kludzi wydŏwnictwo Silesia Progress.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza